erasmus
inside_leaflet

Select your preferred language

Erasmus+ projekto nr. 2016-1-LT01-KA203-023220
Novatoriškas mokymas apie jaunimo tapatumą įvairialypėje Europoje
Baigiamasis renginys

Kaip surasti save įvairovėje?
Šiuolaikinė jaunimo tapatumo samprata ir tyrimai

Praktinė-mokslinė konferencija
(su sinchroniniu vertimu į lietuvių kalbą)

Atsiliepimai apie konferenciją

Anotacija. Jei Jums kyla klausimai, kaip šių dienų jaunas žmogus atsako į klausimus, kas jis arba ji yra, kokios jo arba jos stipriosios bei silpnosios pusės, vertybės bei gyvenimo tikslai, ir kas veikia jauno žmogaus tapatumo formavimąsi, kviečiame į praktinę-mokslinę konferenciją „Kaip surasti save įvairovėje? Šiuolaikinė jaunimo tapatumo samprata ir tyrimai“. Šioje konferencijoje pranešėjai iš Italijos, Prancūzijos, Rumunijos, Lenkijos ir Lietuvos pateiks naujausią tapatumo sampratą, apžvelgs veiksnius, kurie įtakoja tapatumo raidą, dalinsis įžvalgomis apie galimas teigiamas ir neigiamas tapatumo formavimosi pasekmes.
Tikimės, jog praktinės-mokslinės konferencijos medžiaga bus naudinga tiek jauniems žmonėms, kurie yra aktyvūs savo tapatumo kūrėjai, tiek ir dirbantiems su jaunimu (t.y. mokytojams, dėstytojams, švietimo ir jaunimo politikos formuotojams ir pan.), kurie padeda ir skatina optimalią jaunų žmonių tapatumo plėtrą. Tik gebėjimas atpažinti jauno žmogaus poreikius, gali padėti užtikrinti jauno žmogaus gerovę šių dienų Europoje, pasižyminčioje dinamiškumu ir įvairiapusiškumu!

Parsisiųsti renginio programą:

Pristatyti trys "INSIDE" partnerystės projekto rezultatai, siekiantys padėti Europos jaunimui atliepti identiteto iššūkius

2018 m. Spalio 11 d. Vilniuje vyko tarptautinė konferencija " Kaip surasti save įvairovėje?  Šiuolaikinė jaunimo tapatumo samprata ir tyrimai". Renginyje dalyvavo jaunimo tapatumą tyrinėjantys mokslininkai iš Italijos, Prancūzijos, Lenkijos, Rumunijos, Nyderlandų ir Lietuvos. Jie aptarė veiksnius ir išteklius, kurie prisideda prie jaunimo tapatumo ugdymo, taip pat pristatė "Erasmus +" strateginių partnerysčių projekto Novatoriškas mokymas apie jaunimo tapatumą įvairialypėje Europoje (INSIDE) rezultatus.


Daugiau kaip 100 mokyklų psichologų, mokytojų, jaunimo darbuotojų ir švietimo politikos formuotojų iš Lietuvos, taip pat Ukrainos, Latvijos, Rusijos, Ispanijos ir Suomijos susipažino su trimis INSIDE projekto intelektualiniais rezultatais. Pirmasis, SIDE mokymo programa, pateikia studijų medžiagą ir išteklius universitetinio lygio kursui apie jaunimo tapatybės kūrimą. Projekto metu SIDE studijų programa buvo sukurta ir išbandyta įgyvendinant intensyvų universiteto kursą apie jaunimo identitetą. Galutinė mokymų programa dabar yra viešai prieinama tolimesniam naudojimui universitetuose ir už jų ribų.


Antrasis INSIDE projekto rezultatas apima du mokslinių straipsnių apie jaunimo identiteto vystymą Europoje rinkinius, paskelbtus dviejuose gerai vertinamuose recenzuojamuose žurnaluose. Vienas iš jų yra "The Journal of Youth and Adolescence " (2018, 47/4), kuriame pagal šį projektą buvo parengtas specialus skyrius "Kuriant identitetus: individualūs ir socialiniai ištekliai". Kitas rinkinys yra įtrauktas į ketvirtąjį “The European Psychologist” numerį (2018, 23/4), kuriame pateikiamos dvi apžvalgos apie įvairius jaunimo tapatybės kūrimo aspektus, parengtos pagal šį projektą.


Galiausiai trečiasis INSIDE projekto intelektinis rezultatas siekia, kad ne akademinės auditorijos, įskaitant švietimo specialistus, politikos kūrėjus ir jaunimo organizacijas, galėtų lengvai pasiekti naujausių mokslinių tyrimų rezultatus apie jaunimo tapatybę. Todėl parengtas internetinis išteklius I-TOOLS, kuriame galima rasti vaizdo įrašų, interviu su mokslininkais, taip pat kitos tyrinėjimais pagrįstos medžiagos tiems, kas domisi jaunimo tapatybės tema.


Visi trys ištekliai, kurie buvo sukurti per INSIDE projektą, yra glaudžiai susiję tarpusavyje perspektyvų ir temų apie jaunimo tapatybes atžvilgiu, ir visi jie yra atviri visuomenei. Medžiagą galima rasti internete per oficialią projekto svetainę https://inside.mruni.eu.

Organizatoriai:

Mykolo Romerio universitetas (INSIDE projekto koordinatorius)

Partneriai: Bolonijos universitetas (Italija), Babes-Bolyai universitetas (Rumunija), Bordo universitetas (Prancūzija), Kardinolo Stefan Wyszyński universitetas Varšuvoje (Lenkija), Tolerantiško jaunimo asociacija (Lietuva) bei Kauno technologijos universitetas (asocijuotas partneris, Lietuva)

Erasmus+ project nr. 2016-1-LT01-KA203-023220
Innovative curriculum for strong identities in diverse Europe
Multiplier event

How to find oneself in diversity?
Contemporary understanding and findings on youth identity

Evidence-based practical conference

Review of the conference (only in Lithuanian)

Annotation

Have you ever wondered how modern young people find answers to the questions about who they are, what their strengths are and what constitutes a challenge, what their life values and goals are, and how all this affects the development of their identity? If you have, then we invite you to participate in the evidence-based practical conference “How to find oneself in diversity? Contemporary understanding and findings on youth identity”. During this conference the colleagues from Italy, France, Romania, Poland, and Lithuania will present the modern concepts on identity, discuss the factors that contribute to its development, as well as possible positive and negative consequences of identity development.
We hope that the materials from evidence-based practical conference will be useful for both young people who are actively searching and building their identity, and specialist who encounter youth in their everyday work in assisting the optimal development of youth identity (i.e. teachers, professors, policy makers, etc.). In the modern days of dynamic changes and diversity the ability to recognize and support the needs of young people is critical in securing the well-being of youth in contemporary Europe!

Download conference programme:

INSIDE Partnership Presented Three Outputs to Help Support European Youth with Identity Challenges

On Oct. 11th, 2018, the international conference: "How to Find Oneself in Diversity? Contemporary Understanding and Findings on Youth Identity" was held in Vilnius, Lithuania.  The event brought together youth scholars from Italy, France, Poland, Romania, the Netherlands, and Lithuania to discuss factors and resources that contribute to youth identity development, as well as present the outputs of the Erasmus+ Strategic Partnership Project: Innovative Curriculum for Strong Identities in Diverse Europe (INSIDE). 


An audience of over 100 school psychologists, teachers, youth workers, and education policy makers from Lithuania, as well as Ukraine, Latvia, Russia, Spain, and Finland got to know about three intellectual outputs of the INSIDE project. The first one, SIDE curriculum, presents study materials and resources for a university-level course on youth identity development. During the project, the SIDE curriculum has been developed and tested in an intensive university course on youth identity. Finalized curriculum is now publicly available for further use in universities and beyond.


The second output of the INSIDE project includes two compendiums of scholarly papers on youth identity development in Europe, published in two leading peer-reviewed journals. One of them is in the Journal of Youth and Adolescence (2018, 47/4), where a special section “Developing identities: Individual and social resources” has been prepared under the project. The other compendium is integrated in the fourthcoming issue of the European Psychologist (2018, 23/4), with two reviews on different aspects of youth identity development prepared under the project.


Finally, the third intellectual output of the INSIDE project aims to make the latest research findings on youth identity easily accessible to non-academic audiences, including educational practitioners, policy makers, and youth organizations. An online resource I-TOOLS was prepared with popular videos, interviews with scholars, as well as other evidence-based resources for those interested in youth identity development.


All three resources developed during the INSIDE project are closely inter-related in terms of topics covered and perspectives on youth identity applied, and they are all open for public use. The materials can be accessed online through the official website of the project https://inside.mruni.eu.

Organizers:

Mykolas Romeris University (INSIDE coordinator)

Partners: University of Bologna (Italy), Babeș-Bolyai University (Romania), University of Bordeaux (France), Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw (Poland), Tolerant Youth Association (Lithuania), and Kaunas University of Technology (Lithuania, associated partner).